دمو 1 : انتخاب دستی محصولات
دمو 2 : آخرین محصولات حالت مربعی محل قرار گیری در سمت راست
دمو 3 : محصولات ویژه محل قرار گیری در سمت چپ